Oprichtingsdatum LEEuwarder VOlleybalClub: 22-08-1972.

Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli van het daaropvolgende jaar. Opzegging van het lidmaatschap kan alleen door dit schriftelijk kenbaar te maken aan het secretariaat.

Van elk competitiespelend lid dat niet reeds in het bezit is van een scheidsrechterslicentie wordt verwacht dat zij/hij de “instaptoets derde klasse en lager” aflegt ter verkrijging van de licentie V6.

Na opzegging van het lidmaatschap -ongeacht de reden of oorzaak- is nog contributie verschuldigd over de lopende maand en de daarop volgende maand. Als de de competitie wordt uitgespeeld en/of er wordt getraind in april of later dan moet de contributie van het lopende seizoen volledig worden betaald. Indien door onvoorziene omstandigheden, van welke aard dan ook (bijvoorbeeld een langdurige blessure, stage of zwangerschap), gedurende een periode van ten minste zes maanden niet getraind en gespeeld kan worden, kan het gewone lidmaatschap worden omgezet in een verenigingslidmaatschap van € 2,- per maand. Een verzoek hiertoe moet schriftelijk worden ingediend bij het secretariaat. Bovengenoemde regeling betreffende volledige opzegging blijft ook tijdens deze periode onverkort van kracht, inclusief de verplichting tot betaling van de normale contributie over de maand volgend op de maand van opzegging. Studentenkorting bedraagt € 3,50 per maand gedurende het eerste half jaar van het lidmaatschap; na een half jaar wordt dit bedrag aangepast naar € 1,- korting per maand. Deze korting is alleen mogelijk op aanvraag én na overlegging van kopie studentenkaart.

De statuten liggen ter inzage bij de bestuursleden.

Als vereniging hanteren we de gedragscodes zoals deze zijn opgesteld door NOC-NSF. Zie hier voor meer informatie.